شاخص های آماری

شاخص های آماری شاخص های آماری مرحله اول آمار توصيفي يعني تشكيل جداول فراواني و رسم نمودارهاي آماري در SPSS بيان شد. مرحله دوم در آمار توصيفي،خلاصه كردن داده ها در قالب اعدادي است كه موسوم به شاخصهاي آماري هستند.شاخص های آماری به دو دسته تقسيم ميشوند: شاخصهائي كه گرايش به مركز يا مركزيت داده ها را اندازه ميگيرد(شاخص های مركزی) و شاخصهائي كه براي اندازه گيري تغيير پذيري داده ها به كار ميرود(شاخص های پراكندگی). یک شاخص آماری نمایش…

ادامه مطلب

آزمون های نیکویی برازش

آزمون های نیکویی برازش   آزمون های نیکویی برازش همانطور که از نام آنها برمی‌آید، آزمونهای نیکویی برازش برای تعیین این موضوع بکار برده می شوند که آیا یک توزیع خاص به خوبی برازش داده شده است یا نه. محاسبه آماره‌های نیکویی برازش همچنین به کمک می‌کند تا توزیعهای فیت شده را بر حسب آنکه چقدر خوب با داده‌ها برازش دارند رتبه‌بندی کرد. آزمون های نیکویی برازش آزمونهای نیکویی برازش که بیشتر از همه مورد استفاده قرار می‌گیرند شامل:  Kolmogorov-Smirinov ،…

ادامه مطلب

آموزش تحلیل واریانس چند متغیره

آموزش تحلیل واریانس چند متغیره   آموزش تحلیل واریانس چند متغیره پیشگفتار : جامعه های مختلف در آزمون های پارامتری و غیر پارامتری فقط با لحاظ صفت متغیر مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. اینک این سوال مطرح است که آیا واقعا فقط با یک صفت متغیر می توان جامعه های مورد بررسی را با هم مقایسه کرد. طبیعی است جواب سوال مثبت نیست، در آزمون های Z، T وf افراد جامعه را فقط نسبت به صفت متغیر (x)…

ادامه مطلب

تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر

تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر روش ANOVA اندازه‌گیری‌های مکرر گروه‌هایی از متغیرهای وابسته مرتبط را که اندازه‌های متفاوتی از یک ویژگی را نشان می‌دهند، تجزیه و تحلیل می‌کند. توجه داشته باشید که ترتیبی که فاکتورهای درون موضوعی را مشخص می کنید مهم است. هر عامل یک سطح در فاکتور قبلی را تشکیل می دهد. موضوع : تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر اندازه های تکراری، عبارتند از اندازه های یک متغیر مشخص، برای هر مورد، در چند…

ادامه مطلب

مدل یابی معادله ساختاری

مدل یابی معادله ساختاری   مدل یابی معادله ساختاری مدل یابی معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق‌تر بسط “مدل خطی عمومی” (General linear model) است که به پژوهشگر امکان می‌دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد. مدل یابی معادله ساختاری،روش­های تحلیل عاملی، همبستگی کانونی و رگرسیون چندمتغیری را با یکدیگر ترکیب می­ کند. یکی از قوی‌ترین و مناسب‌ترین…

ادامه مطلب

آزمون یو من ویتنی

آزمون یو من ویتنی   آزمون یو من ویتنی آزمون یو من ویتنی يك آزمون مقايسه اي براي مقايسه وضعيت دو گروه مستقل است و وقتي داده هاي يك مطالعه به صورت كيفي ترتيبي باشند بهتر است از اين آزمون كه يك آزمون غير پارامتري و معادل آزمون دو نمونه مستقل t است، استفاده كرد. در اين حال از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده نمي كنيم زيرا ميانگين متغيري كه در مقياس ترتيبي اندازه گيري شده باشد، به علت…

ادامه مطلب

آزمون فرض آماری در spss – فرضیه h0 و h1

آزمون فرض آماری در spss   آزمون فرض آماری در spss در این آموزش به آزمون فرض آماری در SPSS پرداخته ایم که شامل موارد زیر است : مقدمه فرض صفر و فرض مقابل سطح معنی داری و خطاهای آماری توزیع نمونه گیری آماره آزمون فرض یک طرفه و دو طرفه مراحل کلی آزمون فرض آماری ماهیت P-Value آزمون آماری برای میانگین جامعه – آزمون t تک نمونه ای آزمون آماری برای نسبت جامعه – آزمون دو جمله ای آزمون…

ادامه مطلب

تحلیل واریانس چند متغیری مانوا و مفروضه های آن

تحلیل واریانس چند متغیری مانوا و مفروضه های آن   تحلیل واریانس چند متغیری مانوا برای مقایسه میانگین اثرات یک یا چند متغیر مستقل بر روی یک متغیر وابسته براساس طرح های آزمایشی مختلف، روش های آماری متعددی مانند آزمون t و آزمون تحلیل واریانس تک متغیری ANOVA بکار گرفته می شود. اما در حالتی که بیش از یک متغیر وابسته مد نظر قرار دارد، با توجه به وابستگی بین متغیرهای وابسته از روش های تحلیل چند متغیره استفاده می شود. در…

ادامه مطلب